Przeliczanie ocen wg. nowych ustawień profilu Zakładanie konta

Polityka Prywatności

1.    Warunki ogólne.

1.1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu FiFiFo w rozumieniu  RODO jest Frecado Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641603, posiadającym numer identyfikacyjny REGON 365619142 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 1132920086, zwany w dalszej części Administratorem.

1.2.    Celem tej Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu FiFiFo.

1.3.    Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i RODO.

1.4.    Korzystanie z Serwisu FiFiFo możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu.

1.5.    Klikając w linki zamieszczone w Serwisie FiFiFo można zostać przekierowanym do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Administrator i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

2.    Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych.

2.1.    Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla poprawnego korzystania z Serwisu FiFiFo.

2.2.    Użytkownicy dostarczają nam następujące dane:

2.2.1. Obligatoryjnie:

2.2.1.1.             adres email – na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika

2.2.1.2.             informacje o ustawieniach profilu żywieniowego, produktach ulubionych, listach zakupów – niezbędne do działania podstawowych usług Serwisu FiFiFo

2.2.1.3.             informacje o zgłoszeniach od Użytkowników na potrzeby obsługi reklamacji oraz komunikacji z Użytkownikami

2.2.2. Fakultatywnie:

2.2.2.1.             Nazwa  – w celu bardziej spersonalizowanej komunikacji Użytkownik może wprowadzić pseudonim, imię, nazwisko. W przypadku rejestracji za pomocą mediów społecznościowych pobierane automatycznie z konta społecznościowego Użytkownika, które Użytkownik może dowolnie zmodyfikować lub usunąć.

2.2.2.2.             Data urodzenia, płeć, wzrost, waga i aktywność fizyczna – do wyliczenia  wskaźników typu BMI, dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, itp.

2.3.    W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego działania oraz ciągłego podnoszenia jakości Serwisu FiFiFo lub w celach statystycznych Administrator pobiera automatycznie następujące dane: adres IP, identyfikator medium społecznościowego (jeżeli konto zostało założone poprzez takie medium), informacje o przekierowaniu użytkownika do stron lub serwisów innych podmiotów, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z Serwisu FiFiFo.

2.4.    Administrator na podstawie zebranych danych może profilować Użytkowników w celu dopasowania wyświetlanych reklam. Użytkownik może zastrzec profilowanie (wprowadzając odpowiednie ustawienia na Koncie Użytkownika), jednak nie spowoduje to zaniechania wyświetlania reklam. W takim przypadku reklamy nadal będą publikowane tylko w sposób losowy.

2.5.    Administrator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu FiFiFo używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika,
które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu FiFiFo. Użytkownik w swojej przeglądarce internetowej może ograniczyć lub zablokować pliki „cookies” może to jednak skutkować ograniczeniem niektórych funkcjonalności.

2.6.    W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3.    Udostępnianie danych.

3.1.    Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

3.1.1. Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Administratora), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Ochrony Prywatności

3.1.2. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników uprawnionym organom publicznym, w szczególności organom ścigania, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Administratora.

3.2.    Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie FiFiFo  robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Inc. adres IP.

3.3.    Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które uniemożliwiają identyfikację  konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub zewnętrzne podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

4.    Prawa i obowiązki użytkownika

4.1.    Zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami krajowymi Administrator umożliwia realizację  wszystkich praw Użytkownika, a w szczególności:

4.1.1. Usuwanie danych: Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (np. jeśli nie chce, abyśmy nadal dostarczali mu Usługi)

4.1.2. Zmiana lub korekta danych: Użytkownik może edytować dane osobowe na swoim Koncie Użytkownika.

4.1.3. Odmowa lub ograniczenie wykorzystywania danych: Użytkownik może poprosić o zaprzestanie wykorzystywania danych do wszystkich lub niektórych jego danych osobowych bądź zastrzec profilowanie. Jeżeli odmowa lub ograniczenie wykorzystania danych uniemożliwia wykonywanie usług Serwisu FiFiFo jest ona równoważna z zaprzestaniem świadczenia usług przez Serwis FiFiFo.

4.1.4. Prawo do dostępu i uzyskania danych osobowych: Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych w wersji elektronicznej.

5.    Bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

5.1.  Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z wykorzystaniem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy, na podstawie stosownych umów, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

6.    Ustalenia końcowe.

6.1.    Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018r.

6.2.    Administrator, w razie konieczności, może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. W takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu.

6.3.    Pytania dotyczące zakresu Polityki Ochrony Prywatności należy kierować mailem na adres admin@fififo.com.